Вікторія Крюкова
Вікторія Крюкова

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "Філолог. Англійська мова та література". У період з 2016 до 2018 рр. здобувала ступінь магістра в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за англомовною програмою Journalism and social communications. У 2019–2020 рр. навчалася Performing Arts School Snoghoj — Acting Auteur Base Camp.

Журналістка-міжнародниця для "Лівого берега" та газети "День". Перекладачка для телеканалу "Обозреватель". Старша наукова співробітниця у Музеї Михайла Грушевського. Нині журналістка Radio Ukraine International та акторка ProEnglish Theater of Ukraine.

З дитинства мріяла працювати на радіо, бо багато балакала і швидко читала. "Усе, що ти хочеш так чи інакше збувається, якщо ти йдеш до цього. Просто завжди не тоді, і якось не так, як ти собі уявляєш" (Ю. Андрухович).

Майже усі її мрії здійснюються зараз і найкраще ще попереду, перконана Вікторія. Її часто питають, чому повернулася до України з Данії? Все прозаїчно — бо завжди боялася і робила те, що боюсь. І її інтуїція її не підвела. Вона повернулася, щоб змінитися (внутрішньо та, як результат, зовнішньо), і наразі у процесі.

На роботі Вікторію надихають люди, матеріали та нові ідеї, можливість розкрити різні теми (не лише політику) та розказати про багатьох талановитих людей, які створюють Україну.

Акторство та творчість — найбільша пристрасть у житті.

За життям Вікторії можна слідкувати на її фейсбук-сторінці

Передачі з архіву Українського радіо

This edition of Ukraine Global raises the question when the parliamentary elections in Ukraine will be held? Parliamentary elections in Ukraine should be on October 29, 2023. However, according to the provisions of Ukrainian legislation, it is prohibited to hold parliamentary or presidential elections during martial law. The main question is in the conditions under which elections to the Verkhovna Rada will be held in Ukraine and what role the de-occupied territories will play in this (and whether elections will be held there at all in the first years after liberation). So, how exactly the parliamentary elections will be held in Ukraine during wartime is still being determined. Still, the necessity of doing this is high because we have two Ukraines. One lives a more or less normal life, listening to the sirens, and the other is on the frontline. They want to know that they are fighting for the best future for their country. Holding parliamentary elections is a key element for building any democratic state. Still, it is extremely dangerous to do it in times of war because the enemy can use any opportunity to ruin the country inside.

Цей випуск програми, про те, коли саме відбудуться парламентські вибори в Україні? Парламентські вибори в Україні мають відбутися 29 жовтня 2023 року. Однак, відповідно до положень українського законодавства, під час воєнного стану проводити вибори парламенту чи президента заборонено. Головне питання полягає в тому, за яких умов в Україні відбудуться вибори до Верховної Ради і яку роль у цьому відіграватимуть деокуповані території (і чи будуть там взагалі вибори в перші роки після звільнення). Тож, як саме проходитимуть парламентські вибори в Україні у воєнний час, ще з’ясовують. Але необхідність у цьому є високою, тому що у нас дві України. Один живе більш-менш нормальним життям, слухає сирени, а інша на передовій. Солдати хочуть знати, що вони борються за краще майбутнє для своєї країни. Проведення парламентських виборів є ключовим елементом побудови будь-якої демократичної держави. Але робити це під час війни вкрай небезпечно, тому що ворог може використати будь-яку можливість, щоб зруйнувати країну зсередини.

You will hear the second part with Rob Feldman. In the second part, we continued to discuss English-language art in Ukraine. We also discussed new qualitative and modern cinema materials like those created in 2019 – «The First Swallows.» These Ukrainian TV series raised a lot of interesting and painful for a lot of teenagers topics like bullying, the absence of parents' attention to teenagers during the hard period of their lives, crushes, and suicide. They also mirrored the American variant called – «13 Reasons Why»? It is a very good example of a modern Ukrainian TV series that mirrors the problematic daily school life. Another topic for discussion was one of the theater adaptations of The Wild Theater, the play «Tom on the Farm.» It raised a topic about the LGBT society in Ukraine. To sum up, the place of creation of the English language's fictional materials, as theater performances and cinema works, is open. The question is only in the quality of the material and promotion of it in Ukraine and abroad. As a young English-language actress and journalist, I hope we will create it with modern Ukrainian directors sooner or later.

Це друга частина програми з Робом Фельдманом. У другій частині ми продовжили обговорювати англомовне мистецтво в Україні. Також ми зачепили тему нових, якісних та сучасних кіноматеріалів, наприклад, створені у 2019 році – «Перші ластівки». Цей український серіал підняв багато цікавих і болючих для багатьох підлітків тем, як-от булінг, відсутність уваги батьків до підлітків у важкий період їхнього життя, закоханості та суїциди. Це своєрідна адаптація американського варіанту під назвою – «13 причин чому»? Це дуже гарний приклад сучасного українського серіалу, який відображає проблемне шкільне життя. Ще однією темою для обговорення стала одна з театральних екранізацій «Дикого театру» — вистава «Том на фермі». Вистава зачепила тему ЛГБТ-суспільства в Україні. Підводячи підсумок, можна сказати, що місце створення англомовних художніх матеріалів, як театральних вистав, так і кінопродуктів, є відкритим. Питання лише в якості матеріалу та його просуванні в Україні та за кордоном. Як молода англомовна акторка і журналістка, я сподіваюся, що рано чи пізно ми це створимо з сучасними українськими режисерами.

This edition is about the current state of the energy system in Ukraine a year after Russia’s targeted attacks on the country’s infrastructure and in the face of the upcoming winter. Ukrainian officials make no secret of their fear that, in terms of energy, the coming winter could be worse than last. According to Maksym Urakin, co-founder of Experts Club, in general, ahead of the autumn-winter season of 2023/2024, Ukraine’s power system is generally ready to provide stable electricity supply to consumers. Given the low intensity or absence of missile attacks on energy facilities, rolling blackouts may be sporadic or not applied at all. The probability of blackout in this scenario remains minimal. In the event of new attacks on the power system in the autumn and winter, the probability of blackouts increases, while the number and duration of blackouts will depend on the nature and success of attacks by the Russian Federation. At the same time, given the energy sector’s preparations for such a scenario, possible blackouts will be temporary.

Цей випуск про поточний стан енергетичної системи України через рік після цілеспрямованих атак Росії на інфраструктуру країни та на тлі майбутньої зими. Українські чиновники не приховують, що побоюються, що в енергетичному плані майбутня зима може бути гіршою за минулу. За словами Максима Уракіна, співзасновника Клубу експертів, загалом напередодні осінньо-зимового сезону 2023/2024 енергосистема України в цілому готова забезпечити стабільне електропостачання споживачів. Враховуючи низьку інтенсивність або відсутність ракетних ударів по енергетичних об’єктах, постійні відключення електроенергії можуть мати епізодичний характер або взагалі не застосовуватися. Імовірність знеструмлення при цьому сценарії залишається мінімальною. У разі нових атак на енергосистему восени та взимку ймовірність відключень зростає, а кількість і тривалість відключень буде залежати від характеру та успішності атак з боку РФ. Водночас, враховуючи підготовку енергетики до такого сценарію, можливі відключення електроенергії будуть тимчасовими.

This edition of International Dialogue is about the importance of creation of English- language performances and cinema works in the times of war. The question of English language culture in Ukraine has just started to rise. Some theaters have been trying to perform in English, although we can't talk about the wide business format of the creation of English-language products in Ukraine. Few actors know English well and can be good actors simultaneously. Most actors who know English well have been studying abroad or studying it individually. This question is important to raise because we have a solid necessity to tell about the real situation in Ukraine in English, understanding both the Western mentality and the Ukrainian one.  I know only one theater that makes performances in English in a quite good and balanced way, combining it with an acting school -ProEnglish theater of Ukraine.  It won't be an exaggeration to say that we have a huge bridge between the Ukrainian mindset and the Western one, mostly because of the Soviet past, which didn't finish for many people in Ukraine. People coming to see English performances are mostly the modern young generation. So, it is approximately from 5 to 10 percent of Ukrainian youth. Today, I will talk with Rob Feldman, who became famous in Ukraine as an actor with a Western education and knowledge of English well.  You will hear the first part of our conversation.

Цей випуск програми про важливість створення англомовних вистав і кінопроектів у воєнний час. Питання англомовного культурного контенту в Україні тільки почало підніматися. Деякі театри намагаються робити вистави англійською мовою, хоча говорити про широкий бізнес-формат створення англомовного продукту в Україні не доводиться. Небагато акторів добре знають англійську і можуть одночасно бути хорошими акторами. Більшість акторів, які добре знають англійську, навчалися за кордоном або вивчали її індивідуально. Це питання важливо порушувати, тому що ми маємо гостру потребу розповідати про реальну ситуацію в Україні англійською мовою, розуміючи як західну ментальність, так і українську. Я знаю лише один театр, який досить добре і збалансовано ставить вистави англійською мовою, поєднуючи це з акторською школою – ProEnglish theatre of Ukraine. Не буде перебільшенням сказати, що ми маємо прірву між українським менталітетом і західним, переважно через радянське минуле, яке не закінчилося для багатьох людей в Україні. На англійські вистави приходить переважно сучасна освічена молодь. Отже, це приблизно від 5 до 10 відсотків української молоді. Сьогодні, я поговорю з Робом Фельдманом, який став відомим в Україні як актор із західною освітою та хорошим знанням англійської мови. Ви почуєте першу частину нашої розмови.

This edition of Ukraine Global is about unreliable business connections between Ukraine and Starlink. We must admit that the threat is all too real. The use of civilian equipment for military purposes is a serious problem in itself. Communication is a separate part of it. Russia's military tactics, which involve the destruction of means and communication channels, have left Ukrainians with no choice but to use available satellite channels. The fact that SpaceX can turn off Starlink services to any customer, country, or territory is a "black box" that costs Ukraine too much. However, the lack of an alternative has made Ukraine (and other countries where it is necessary to organize communication in difficult conditions) dependent on the imperfect but the only currently available tool — SpaceX's Starlink. The authors of The New York Times claim that Ukraine understands the excessive dependence on Starlink technologies and is looking for an alternative. Although Ukrainian officials have spoken with other satellite Internet providers, they have admitted that none of them can compete with Starlink. The monopoly position of SpaceX has become a real threat to Ukraine, which, unfortunately, cannot be overcome in the current conditions. It remains to be seen when the European alternative and the network of Amazon satellites will work.

Цей випуск програми про ненадійні бізнес-зв’язки між Україною та Starlink. Треба визнати, що загроза надто реальна. Використання цивільної техніки у військових цілях саме по собі є серйозною проблемою. Окремою його частиною є спілкування. Військова тактика Росії, яка передбачає знищення засобів і каналів зв’язку, не залишила українцям іншого вибору, окрім як використовувати доступні супутникові канали. Те, що SpaceX може вимкнути послуги Starlink для будь-якого клієнта, країни чи території, є «скринькою Пандори», яка коштує Україні занадто дорого. Проте відсутність альтернативи поставила Україну (та й інші країни, де необхідно організовувати зв’язок у складних умовах) у залежність від недосконалого, але єдиного наразі доступного інструменту — Starlink від SpaceX. Автори The New York Times стверджують, що Україна розуміє надмірну залежність від технологій Starlink і шукає альтернативу. Хоча українські чиновники спілкувалися з іншими провайдерами супутникового Інтернету, вони визнали, що жоден з них не може конкурувати зі Starlink. Монопольне становище SpaceX стало реальною загрозою для України, яку, на жаль, неможливо подолати в нинішніх умовах. Залишається побачити, коли запрацює європейська альтернатива та мережа супутників Amazon.

This is the second part of International Dialogue about transformation policy in Ukraine implemented by young leaders. So, Ukraine needs to reform even during a war, and the EU perspective directly depends on that factor. The political climate in Ukraine has constantly been changing. For many foreigners, it looked weird how fast everything sometimes changes without any discipline and respect for the rule of law. We must admit that most Ukrainians need a proper political education to choose the right leader. Such young politicians as Yuilia Marushevska clearly show that we need a new way of thinking in our old political system, and it starts to work step by step.

Це друга частина Міжнародного діалогу про трансформаційну політику в Україні, яку реалізують молоді лідери. Отже, Україні потрібно реформуватися навіть під час війни, і від цього безпосередньо залежить перспектива ЄС. Політичний клімат в Україні постійно змінювався. Багатьом іноземцям здавалося дивним, як швидко все іноді змінюється без жодної дисципліни та поваги до верховенства права. Треба визнати, що більшості українців потрібна відповідна політична освіта, щоб обрати правильного лідера. Такі молоді політики, як Юлія Марушевська, чітко показують, що нам потрібен новий спосіб мислення в нашій старій політичній системі, і він крок за кроком починає працювати.

01.11.2023 03:00:12 Ukraine: Security Issue — EN

Про російсько-українську війну.

Every day, Ukrainian Radio prepares a digest of the most important news about the russian-Ukrainian war in the format of short podcast. We offer only reliable information from confirmed sources: reports on the course of the war, coverages from cities attacked by russia, as well as news about life in the home front regions of Ukraine. If you want to be aware of the situation in Ukraine, but do not have time to read the news all day – the "Ukraine: security issue" is for you.

This edition of Ukraine Global is about the third summit of the Crimean Platform and its results. On 23 August, Kyiv hosted the third summit of the Crimean Platform. The main issues of the summit were the future of Crimea and the de-occupation of the peninsula by military means. This event was broadcast live on the YouTube channel of Crimean Platform. So, we can see that all democratic nations support Ukraine in our desire to return Crimea. Nevertheless, the peninsula's situation is quite hard regarding personal freedom for those who do not support Russia. Still, we need to understand that many people there, the post-Soviet generation, will support the dictatorship. The peninsula is split into two parts- pro-Russian and pro-democratic. First of all, we need to win the war, in general. And how it will happen, with returning Crimea immediately or later, only God knows.

Цей випуск програми про третій саміт Кримської платформи та його результати. 23 серпня у Києві відбувся третій саміт Кримської платформи. Головними питаннями саміту було майбутнє Криму та деокупація півострова військовим шляхом. Ця подія транслювалася на YouTube-каналі Кримської платформи. Сьогодні, ми бачимо, що всі демократичні країни підтримують Україну в нашому прагненні повернути Крим. Тим не менш, ситуація на півострові досить складна щодо питань особистої свободи тих, хто не підтримує Росію. Але треба розуміти, що там багато людей, так званого, пострадянського покоління, яке підтримає диктатуру. Півострів розділений на дві частини – проросійську та продемократичну. Перш за все, нам потрібно виграти війну. А чи станеться це паралельно з поверненням Криму чи пізніше, одному Богу відомо.

This edition of International Dialogue is about the changes that young Ukrainian public figures want to implement in Ukraine now in times of war. Some people now are saying that it is not correct to talk about politics. And they are quite right because we have a war which is going on in our country. At the same time, we need to realize that exactly the politics brought us to the tragic conflict we have. So, it is necessary to talk about the political environment now in Ukraine to avoid future mistakes and to rethink the past. Yulia Marushevska shot to fame as the star of a viral video during Ukraine's Euromaidan Revolution. She has since risen to national prominence as a key member of Mikheil Saakashvili's reformist team in the Odesa.  It all happened like in the past life when we had frozen conflict but not a full-scale war. Now, she is the leader of an advisory board that should become a platform for transformations in the Ministry of Defense. And, in general, she is a public figure who creates a good image of Ukraine inside and outside the country. Today, I will talk with Yulia about the changes she and her team want to implement in Ukraine now in times of war. You will hear the first part of our conversation.

Цей випуск програми про зміни, які молоді українські громадські діячі хочуть запровадити в Україні зараз, у час війни. Дехто зараз каже, що про політику говорити некоректно. І вони цілком праві, тому що у нас в країні йде війна. Водночас треба усвідомлювати, що саме політика привела нас до трагічного конфлікту, який ми маємо. Отже, потрібно говорити про політичне середовище зараз в Україні, щоб уникнути майбутніх помилок і переосмислити минуле. Юлія Марушевська стала відомою як зірка популярного відео під час Революції Гідності в Україні. Відтоді вона здобула загальнонаціональну популярність, як ключовий член реформаторської команди Михайла Саакашвілі в Одесі. Все це відбулося як у минулому житті, коли у нас був заморожений конфлікт, а не повномасштабна війна. Зараз вона очолює консультативну раду, яка має стати платформою для перетворень у Міноборони. І, взагалі, Юлія є публічною особою, яка створює гарний імідж України, як всередині держави, так і за її межами. Сьогодні ми поговоримо з Юлею про те, які зміни вона та її команда хочуть запровадити в Україні зараз, у час війни. Ви, почуєте першу частину програми.

This edition of Ukraine Global is about the "Istanbul Convention" and its practical use in Ukraine after ratification last year. On June 20, 2022, the Ukrainian Parliament ratified the "Council of Europe Convention on Preventing and combating violence against Women and domestic violence," known as the "Istanbul Convention". On November 1, 2022, the Istanbul Convention came into force. Margarita Stavrova, a young lawyer from the United Kingdom, said that the situation is generally much better in Ukraine with gender equality. Still, there is so much to do in this field and the legal protection of women's rights, even in Arabic countries like the United Arab Emirates, is much stronger than in Ukraine.

Цей випуск програми про «Стамбульську конвенцію» та її практичне застосування в Україні після ратифікації минулого року. 20 червня 2022 року Верховна Рада України ратифікувала «Конвенцію Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок і домашнім насильством», відому як «Стамбульська конвенція». 1 листопада 2022 року набула чинності Стамбульська конвенція. Молода юристка з Великої Британії Маргарита Ставрова зазначила, що в Україні загалом ситуація з гендерною рівністю набагато краща. І все ж у цій сфері ще дуже багато роботи, і юридичний захист прав жінок, навіть, в таких арабських країнах, як Об’єднані Арабські Емірати, набагато сильніший, ніж в Україні.