ІнфоКонтекст
ІнфоКонтекст

Розмова-діалог з гостем. Ведуча та спікер обговорюють актуальну ситуацію у медіасфері країни, в якій працює її гість. Розбирають приклади того, як російська пропаганда працює в залежності від країни та пропонують слухачеві методи розпізнавання та протидії російським наративам.

Передачі з архіву
03.06.2023 03:07:05 ІнфоКонтекст

Розмова-діалог з гостем. Ведуча та спікер обговорюють актуальну ситуацію у медіасфері країни, в якій працює її гість. Розбирають приклади того, як російська пропаганда працює в залежності від країни та пропонують слухачеві методи розпізнавання та протидії російським наративам.

27.05.2023 03:07:28 ІнфоКонтекст

An interview with Sebastian Stodolak, a Vice-president of the Warsaw Enterprise Institute and an economic columnist for Dziennik Gazeta Prawna. The recording was made at the Defence24Day, the largest conference in Central and Eastern Europe devoted to defense and security issues, that was held in Warsaw, Poland.

The main issues that are discussed:

What is Poland’s strategy for development in various fields, especially strategy in security matters?

Being a Member of NATO, what other regional alliances will be a strategic goal for Poland in recent years? How to enhance cooperation in the Three Sea Region – from the Baltic and the Black Seas to the Mediterranean Sea?

In what way do the Polish people strengthen themselves in information space?

Інтерв’ю з Себастьяном Стодолаком, Віце-президентом Варшавського інституту підприємництва та економічним оглядачем Dziennik Gazeta Prawna. Інтерв’ю було записано під час Defence24Day, найбільшої конференції в Центральній та Східній Європі, присвяченій питанням оборони та безпеки, яка проходила у Варшаві, Польща.

Основні питання, які обговорюються:

Яка стратегія розвитку Польщі в різних сферах, зокрема, в безпековій?

Будучи членом НАТО, які ще регіональні альянси будуть стратегічною метою Польщі у подальші роки? Як посилити співпрацю в регіоні “Трьох морів”– від Балтійського і Чорного до Середземного?

Як поляки зміцнюють свій інформаційний простір?

20.05.2023 03:06:36 ІнфоКонтекст

The guest of the program is Oleksandr Pankieiev, a Research Coordinator and Editor-in-Chief of the Forum for Ukrainian Studies at the Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta. In this edition, we will discuss the following questions: what are the key narratives of rissia’s disinformation campaigns in Canada? How do the Canadians counter it? What is the role of the Ukrainian diaspora in combating russian propaganda in Canada?

Гість програми – Олександр Панкєєв, науковий координатор і головний редактор Форуму українських студій Канадського інституту українських студій Альбертського університету. У цьому випуску ми обговоримо наступні питання: ключові наративи російських дезінформаційних кампаній в Канаді? Як цьому протистоять канадці? Яка роль української діаспори в боротьбі з російською пропагандою у Канаді?

13.05.2023 03:07:20 ІнфоКонтекст

In this edition, we will talk about the russian disinformation in Georgia. The guest of the program is Régis Genté, a French journalist and political expert in the post-Soviet area. He covered most of the major events that hit the region for more than 20 years (wars in the South Caucasus and Ukraine, revolutions and social movements, elections, energy issues, etc.). We will also discuss the book “Volodymyr Zelenskyy, in the Mind of a Hero” written by Régis Genté and Stéphane Siohan.

У цьому випуску ми поговоримо про російську дезінформацію у Грузії. Гість програми – Реджіс Жьонте, французький журналіст та політичний експерт, що вивчає пострадянський простір. Вже понад 20 років він висвітлює найважливіші та “найгарячіші” події регіону (війни на Південному Кавказі та в Україні, революції та громадські рухи, вибори, енергетичні питання тощо). Також ми обговоримо книгу «Володимир Зеленський, у Свідомості Героя», котра написана Реджісом Жьонте та Стефаном Сіоханом.

06.05.2023 03:06:20 ІнфоКонтекст

The guest of this edition is Anton Shekhovtsov, a Director at the Centre for Democratic Integrity, Vienna, Austria.

Гість цього випуску – Антон Шеховцов, директор Центру демократичних принципів, Відень, Австрія.

29.04.2023 03:08:24 ІнфоКонтекст

An interview with Lauri Hussar, an Estonian journalist, Media consultant&trainer at Meediatark OÜ.

Інтерв’ю з Лаурі Гусар, естонським журналістом, медіа консультантом та тренером з Meediatark OÜ.

22.04.2023 03:06:41 ІнфоКонтекст

An interview with Jozef Hrabina, a founder of Geopolitical Risks Advisory Geopolitics (Slovakia).

Інтерв’ю з Джозефом Храбіна, засновником Geopolitical Risks Advisory Geopolitics (Словаччина).

15.04.2023 03:07:14 ІнфоКонтекст

An interview with Tom Southern, a Director for Special Projects at the Centre for Information Resilience (the United Kingdom), where he focuses on hostile state influence, counter-extremism, and emergent digital cultures.

Інтерв’ю з Томом Саузерном, директором спеціальних проектів Центру інформаційної стійкості (Великобританія), де він займається вивченням питань протидії дезінформації, екстремізму, а також досліджує нові діджитал культури.

08.04.2023 03:06:41 ІнфоКонтекст

An interview with Christian Stahl, a German journalist, political consultant, filmmaker, and founder of the European Leadership and Debate Academy (ELDA) russia continues to ramp up its disinformation and propaganda through its media satellites and social media in Western European countries. What is the real state of affairs in Germany with the perception of russian propaganda and the fight against it?

Інтерв’ю з Крістіаном Шталем, німецьким журналістом, політичним консультантом, кінорежисером, засновником Європейської Академії Лідерства та Дебатів (ЕЛДА). росія продовжує нарощувати дезінформаційну та пропагандистську діяльність через свої медіасателіти та соціальні мережі в країнах Західної Європи. Який реальний стан справ зі сприйняттям російської пропаганди та боротьби з нею у Німеччині?