Україна: глобальний контекст
Україна: глобальний контекст

Україна в світовому контексті - суспільно-політична радіопрограма, орієнтована на іноземну англомовну аудиторію. Програма має на меті показати Україну в світовому контексті, розповісти про воєнно-політичні реалії, виклики та проблеми, які війна створила для українців і громадян інших країн, аналіз подій і проблем у глобальному контексті. Програма подає підтверджену інформацію та різні точки зору через коментарі та дискусії з експертами, політичними фігурами, громадськими діячами, іноземцями, що перебувають в Україні, а також військовими ЗСУ, волонтерами і представниками різних професій.

Передачі з архіву Radio Ukraine International

This edition of Ukraine Global is about unreliable business connections between Ukraine and Starlink. We must admit that the threat is all too real. The use of civilian equipment for military purposes is a serious problem in itself. Communication is a separate part of it. Russia's military tactics, which involve the destruction of means and communication channels, have left Ukrainians with no choice but to use available satellite channels. The fact that SpaceX can turn off Starlink services to any customer, country, or territory is a "black box" that costs Ukraine too much. However, the lack of an alternative has made Ukraine (and other countries where it is necessary to organize communication in difficult conditions) dependent on the imperfect but the only currently available tool — SpaceX's Starlink. The authors of The New York Times claim that Ukraine understands the excessive dependence on Starlink technologies and is looking for an alternative. Although Ukrainian officials have spoken with other satellite Internet providers, they have admitted that none of them can compete with Starlink. The monopoly position of SpaceX has become a real threat to Ukraine, which, unfortunately, cannot be overcome in the current conditions. It remains to be seen when the European alternative and the network of Amazon satellites will work.

Цей випуск програми про ненадійні бізнес-зв’язки між Україною та Starlink. Треба визнати, що загроза надто реальна. Використання цивільної техніки у військових цілях саме по собі є серйозною проблемою. Окремою його частиною є спілкування. Військова тактика Росії, яка передбачає знищення засобів і каналів зв’язку, не залишила українцям іншого вибору, окрім як використовувати доступні супутникові канали. Те, що SpaceX може вимкнути послуги Starlink для будь-якого клієнта, країни чи території, є «скринькою Пандори», яка коштує Україні занадто дорого. Проте відсутність альтернативи поставила Україну (та й інші країни, де необхідно організовувати зв’язок у складних умовах) у залежність від недосконалого, але єдиного наразі доступного інструменту — Starlink від SpaceX. Автори The New York Times стверджують, що Україна розуміє надмірну залежність від технологій Starlink і шукає альтернативу. Хоча українські чиновники спілкувалися з іншими провайдерами супутникового Інтернету, вони визнали, що жоден з них не може конкурувати зі Starlink. Монопольне становище SpaceX стало реальною загрозою для України, яку, на жаль, неможливо подолати в нинішніх умовах. Залишається побачити, коли запрацює європейська альтернатива та мережа супутників Amazon.

This edition of Ukraine Global is about the role of China as a mediator between Ukraine and Russia. China and Russia also have their own special relationship. Still, mindful of Russia´s long history of relentless expansion, eastwards as well as south and west, Chinese officials have seen reason to remind the Russians that Vladivostok was a Chinese city as recently as 1860. In the future it may become one of the reasons for their inner disagreements. However, China faces several fundamental obstacles to the success of its Russia- Ukraine strategy. First, since the war broke out last February, China has adopted a seemingly neutral position. But everyone knows that Beijing sides with Russia, and it has never condemned Russia for its aggression against Ukraine, or even called the invasion a war. Therefore, Ukraine and the democratic world at large must act quickly and decisively to put strategic limits on China’s role in the Russian-Ukrainian War.

Цей випуск програми про роль Китаю як посередника між Україною та Росією. Китай і Росія мають свої особливі відносини. Проте, пам’ятаючи про довгу історію невпинної експансії Росії як на схід, так і на південь і захід, китайські чиновники побачили причину нагадати росіянам, що Владивосток був китайським містом ще в 1860 році. У майбутньому це може стати однією з причин їхніх внутрішніх розбіжностей. Однак Китай стикається з кількома фундаментальними перешкодами на шляху успіху своєї російсько-української стратегії. По-перше, після початку війни в лютому минулого року Китай зайняв, здавалося б, нейтральну позицію. Але всі знають, що Пекін стоїть на боці Росії, і ніколи не засуджував Росію за її агресію проти України і навіть не називав вторгнення війною. Тому Україна та демократичний світ загалом повинні діяти швидко та рішуче, щоб поставити стратегічні обмеження на роль Китаю в російсько-українській війні.

This edition of Ukraine Global raises the question how Russia is avoiding sanctions through cooperation with countries which didn’t support Ukraine and how can we improve this situation in Ukraine’s favor? The journalist of Ukrainian Radio, Viktoriya Kriukova talked with Iliya Kusa, an international policy expert who explained that Russia avoids Western sanctions through cooperation with the countries of BRICS union. We also discussed the possibility of political changes in Russia through opposition forces. If we talk about the G7 countries, they enjoy close relations among themselves, whereas China and India are old adversaries with unsettled territorial conflicts on their border. Furthermore, mindful of Russia´s long history of relentless expansion, eastwards as well as south and west, Chinese officials have seen reason to remind the Russians that Vladivostok was a Chinese city as recently as 1860. So, there is also a chance that inside quarrels between the countries of the BRICS union can help Ukraine to ruin Russia’s international alliances.

У цьому випуску програми ми обговорюємо, як Росія уникає санкції через співпрацю з країнами, які не підтримували Україну, і як ми можемо покращити цю ситуацію на користь України? Журналістка Українського радіо Вікторія Крюкова поспілкувалася з експертом з міжнародної політики Ілією Кусою, який пояснив, що Росія уникає санкцій Заходу через співпрацю з країнами БРІКС та пробує йти згідно Іранським сценарієм. Ми також обговорювали можливість політичних змін в Росії через опозиційні сили. Якщо говорити про країни Великої сімки, то вони мають тісні відносини між собою, тоді як Китай та Індія є давніми противниками з неврегульованими територіальними конфліктами на кордоні. Крім того, пам’ятаючи про довгу історію невпинної експансії Росії як на схід, так і на південь і захід, китайські чиновники побачили причину нагадати росіянам, що Владивосток був китайським містом ще в 1860 році. Отже, також є шанс, що внутрішні чвари між країнами союзу БРІКС можуть допомогти Україні зруйнувати міжнародні альянси Росії.

This edition of Ukraine Global raises the question when the parliamentary elections in Ukraine will be held? Parliamentary elections in Ukraine should be on October 29, 2023. However, according to the provisions of Ukrainian legislation, it is prohibited to hold parliamentary or presidential elections during martial law. The main question is in the conditions under which elections to the Verkhovna Rada will be held in Ukraine and what role the de-occupied territories will play in this (and whether elections will be held there at all in the first years after liberation). So, how exactly the parliamentary elections will be held in Ukraine during wartime is still being determined. Still, the necessity of doing this is high because we have two Ukraines. One lives a more or less normal life, listening to the sirens, and the other is on the frontline. They want to know that they are fighting for the best future for their country. Holding parliamentary elections is a key element for building any democratic state. Still, it is extremely dangerous to do it in times of war because the enemy can use any opportunity to ruin the country inside.

Цей випуск програми, про те, коли саме відбудуться парламентські вибори в Україні? Парламентські вибори в Україні мають відбутися 29 жовтня 2023 року. Однак, відповідно до положень українського законодавства, під час воєнного стану проводити вибори парламенту чи президента заборонено. Головне питання полягає в тому, за яких умов в Україні відбудуться вибори до Верховної Ради і яку роль у цьому відіграватимуть деокуповані території (і чи будуть там взагалі вибори в перші роки після звільнення). Тож, як саме проходитимуть парламентські вибори в Україні у воєнний час, ще з’ясовують. Але необхідність у цьому є високою, тому що у нас дві України. Один живе більш-менш нормальним життям, слухає сирени, а інша на передовій. Солдати хочуть знати, що вони борються за краще майбутнє для своєї країни. Проведення парламентських виборів є ключовим елементом побудови будь-якої демократичної держави. Але робити це під час війни вкрай небезпечно, тому що ворог може використати будь-яку можливість, щоб зруйнувати країну зсередини.

This edition of Ukraine Global raises the question when the parliamentary elections in Ukraine will be held? Parliamentary elections in Ukraine should be on October 29, 2023. However, according to the provisions of Ukrainian legislation, it is prohibited to hold parliamentary or presidential elections during martial law. The main question is in the conditions under which elections to the Verkhovna Rada will be held in Ukraine and what role the de-occupied territories will play in this (and whether elections will be held there at all in the first years after liberation). So, how exactly the parliamentary elections will be held in Ukraine during wartime is still being determined. Still, the necessity of doing this is high because we have two Ukraines. One lives a more or less normal life, listening to the sirens, and the other is on the frontline. They want to know that they are fighting for the best future for their country. Holding parliamentary elections is a key element for building any democratic state. Still, it is extremely dangerous to do it in times of war because the enemy can use any opportunity to ruin the country inside.

Цей випуск програми, про те, коли саме відбудуться парламентські вибори в Україні? Парламентські вибори в Україні мають відбутися 29 жовтня 2023 року. Однак, відповідно до положень українського законодавства, під час воєнного стану проводити вибори парламенту чи президента заборонено. Головне питання полягає в тому, за яких умов в Україні відбудуться вибори до Верховної Ради і яку роль у цьому відіграватимуть деокуповані території (і чи будуть там взагалі вибори в перші роки після звільнення). Тож, як саме проходитимуть парламентські вибори в Україні у воєнний час, ще з’ясовують. Але необхідність у цьому є високою, тому що у нас дві України. Один живе більш-менш нормальним життям, слухає сирени, а інша на передовій. Солдати хочуть знати, що вони борються за краще майбутнє для своєї країни. Проведення парламентських виборів є ключовим елементом побудови будь-якої демократичної держави. Але робити це під час війни вкрай небезпечно, тому що ворог може використати будь-яку можливість, щоб зруйнувати країну зсередини.

This edition is about the current state of the energy system in Ukraine a year after Russia’s targeted attacks on the country’s infrastructure and in the face of the upcoming winter. Ukrainian officials make no secret of their fear that, in terms of energy, the coming winter could be worse than last. According to Maksym Urakin, co-founder of Experts Club, in general, ahead of the autumn-winter season of 2023/2024, Ukraine’s power system is generally ready to provide stable electricity supply to consumers. Given the low intensity or absence of missile attacks on energy facilities, rolling blackouts may be sporadic or not applied at all. The probability of blackout in this scenario remains minimal. In the event of new attacks on the power system in the autumn and winter, the probability of blackouts increases, while the number and duration of blackouts will depend on the nature and success of attacks by the Russian Federation. At the same time, given the energy sector’s preparations for such a scenario, possible blackouts will be temporary.

Цей випуск про поточний стан енергетичної системи України через рік після цілеспрямованих атак Росії на інфраструктуру країни та на тлі майбутньої зими. Українські чиновники не приховують, що побоюються, що в енергетичному плані майбутня зима може бути гіршою за минулу. За словами Максима Уракіна, співзасновника Клубу експертів, загалом напередодні осінньо-зимового сезону 2023/2024 енергосистема України в цілому готова забезпечити стабільне електропостачання споживачів. Враховуючи низьку інтенсивність або відсутність ракетних ударів по енергетичних об’єктах, постійні відключення електроенергії можуть мати епізодичний характер або взагалі не застосовуватися. Імовірність знеструмлення при цьому сценарії залишається мінімальною. У разі нових атак на енергосистему восени та взимку ймовірність відключень зростає, а кількість і тривалість відключень буде залежати від характеру та успішності атак з боку РФ. Водночас, враховуючи підготовку енергетики до такого сценарію, можливі відключення електроенергії будуть тимчасовими.

This edition of Ukraine Global is about unreliable business connections between Ukraine and Starlink. We must admit that the threat is all too real. The use of civilian equipment for military purposes is a serious problem in itself. Communication is a separate part of it. Russia's military tactics, which involve the destruction of means and communication channels, have left Ukrainians with no choice but to use available satellite channels. The fact that SpaceX can turn off Starlink services to any customer, country, or territory is a "black box" that costs Ukraine too much. However, the lack of an alternative has made Ukraine (and other countries where it is necessary to organize communication in difficult conditions) dependent on the imperfect but the only currently available tool — SpaceX's Starlink. The authors of The New York Times claim that Ukraine understands the excessive dependence on Starlink technologies and is looking for an alternative. Although Ukrainian officials have spoken with other satellite Internet providers, they have admitted that none of them can compete with Starlink. The monopoly position of SpaceX has become a real threat to Ukraine, which, unfortunately, cannot be overcome in the current conditions. It remains to be seen when the European alternative and the network of Amazon satellites will work.

Цей випуск програми про ненадійні бізнес-зв’язки між Україною та Starlink. Треба визнати, що загроза надто реальна. Використання цивільної техніки у військових цілях саме по собі є серйозною проблемою. Окремою його частиною є спілкування. Військова тактика Росії, яка передбачає знищення засобів і каналів зв’язку, не залишила українцям іншого вибору, окрім як використовувати доступні супутникові канали. Те, що SpaceX може вимкнути послуги Starlink для будь-якого клієнта, країни чи території, є «скринькою Пандори», яка коштує Україні занадто дорого. Проте відсутність альтернативи поставила Україну (та й інші країни, де необхідно організовувати зв’язок у складних умовах) у залежність від недосконалого, але єдиного наразі доступного інструменту — Starlink від SpaceX. Автори The New York Times стверджують, що Україна розуміє надмірну залежність від технологій Starlink і шукає альтернативу. Хоча українські чиновники спілкувалися з іншими провайдерами супутникового Інтернету, вони визнали, що жоден з них не може конкурувати зі Starlink. Монопольне становище SpaceX стало реальною загрозою для України, яку, на жаль, неможливо подолати в нинішніх умовах. Залишається побачити, коли запрацює європейська альтернатива та мережа супутників Amazon.

This edition of Ukraine Global is about the third summit of the Crimean Platform and its results. On 23 August, Kyiv hosted the third summit of the Crimean Platform. The main issues of the summit were the future of Crimea and the de-occupation of the peninsula by military means. This event was broadcast live on the YouTube channel of Crimean Platform. So, we can see that all democratic nations support Ukraine in our desire to return Crimea. Nevertheless, the peninsula's situation is quite hard regarding personal freedom for those who do not support Russia. Still, we need to understand that many people there, the post-Soviet generation, will support the dictatorship. The peninsula is split into two parts- pro-Russian and pro-democratic. First of all, we need to win the war, in general. And how it will happen, with returning Crimea immediately or later, only God knows.

Цей випуск програми про третій саміт Кримської платформи та його результати. 23 серпня у Києві відбувся третій саміт Кримської платформи. Головними питаннями саміту було майбутнє Криму та деокупація півострова військовим шляхом. Ця подія транслювалася на YouTube-каналі Кримської платформи. Сьогодні, ми бачимо, що всі демократичні країни підтримують Україну в нашому прагненні повернути Крим. Тим не менш, ситуація на півострові досить складна щодо питань особистої свободи тих, хто не підтримує Росію. Але треба розуміти, що там багато людей, так званого, пострадянського покоління, яке підтримає диктатуру. Півострів розділений на дві частини – проросійську та продемократичну. Перш за все, нам потрібно виграти війну. А чи станеться це паралельно з поверненням Криму чи пізніше, одному Богу відомо.

This edition of Ukraine Global is about the "Istanbul Convention" and its practical use in Ukraine after ratification last year. On June 20, 2022, the Ukrainian Parliament ratified the "Council of Europe Convention on Preventing and combating violence against Women and domestic violence," known as the "Istanbul Convention". On November 1, 2022, the Istanbul Convention came into force. Margarita Stavrova, a young lawyer from the United Kingdom, said that the situation is generally much better in Ukraine with gender equality. Still, there is so much to do in this field and the legal protection of women's rights, even in Arabic countries like the United Arab Emirates, is much stronger than in Ukraine.

Цей випуск програми про «Стамбульську конвенцію» та її практичне застосування в Україні після ратифікації минулого року. 20 червня 2022 року Верховна Рада України ратифікувала «Конвенцію Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок і домашнім насильством», відому як «Стамбульська конвенція». 1 листопада 2022 року набула чинності Стамбульська конвенція. Молода юристка з Великої Британії Маргарита Ставрова зазначила, що в Україні загалом ситуація з гендерною рівністю набагато краща. І все ж у цій сфері ще дуже багато роботи, і юридичний захист прав жінок, навіть, в таких арабських країнах, як Об’єднані Арабські Емірати, набагато сильніший, ніж в Україні.

This edition of Ukraine Global is about the current Russian involvement into the war between the Israel and Hamas. The war between Palestina and Israel is not news for the world. It has been going on for decades with breaks. Many analysts said that Ukraine has to take an example from that situation, especially Israel, as a country at constant war. Now, the conflict blew up with a new power. Why did it happen now when Ukraine is so close to the winter season, and the USA stopped actively supplying weapons to our country because of the inner disagreements? It looks like, the devil Russian plan has started to work abroad now. So, for Ukraine, the situation looks not very good. Now, the world's attention has shifted to the Middle East, and it is hard to forecast who will win there. We can't do anything to help Israel in the global arena except evacuate Ukrainians from the dangerous area. The only hope is that the White House, whom we trust, has a strategy for dealing with this situation, continuing the military support to Ukraine. Now, the USA has to support both allies- Ukraine and Israel because of Russian intervention everywhere. They don't play by international rules and do what they want. It is a new type of diplomacy created by Mr. Putin. And we have to deal with it.

Цей випуск програми про нинішню участь Росії у війні між Ізраїлем і ХАМАС. Війна між Палестиною та Ізраїлем не є новиною для світу. З перервами це триває десятиліттями. Багато аналітиків казали, що з цієї ситуації треба брати приклад Україні, особливо з Ізраїлю, як країни, яка постійно воює. Тепер конфлікт вибухнув з новою силою. Чому це сталося саме зараз, коли Україна так близько до зимового сезону, а США припинили активні поставки зброї в нашу країну через внутрішні розбіжності? Схоже, диявольський російський план почав працювати закордоном. Отже, для України ситуація виглядає не дуже добре. Зараз увага світу переключилася на Близький Схід, і важко передбачити, хто там переможе. Ми нічим не можемо допомогти Ізраїлю на світовій арені, окрім евакуації українців із небезпечної зони. Єдина надія полягає в тому, що Білий дім, якому ми довіряємо, має стратегію вирішення цієї ситуації, продовжуючи військову підтримку України. Тепер США змушені підтримувати обох союзників – Україну та Ізраїль через російське втручання всюди. Росіяни не грають за міжнародними правилами і роблять те, що хочуть. Це новий тип дипломатії, створений паном Путіним. Тож, ми маємо протистояти цій стратегії, створюючи нові методи, як розкусити ворога ще до того, як він почне діяти проти нас.