З Україною в серці
З Україною в серці

Вибір переїзду за кордон вимагає сміливості, міцного духу та рішучості. Люди прагнуть сховатися від війни і шукають кращої можливості для проживання в іншій країні. Наша програма "З Україною в серці" — про сильних духом українців, які доклали неймовірних зусиль і досягли неймовірного результату, живучи за кордоном.

Передачі з архіву Radio Ukraine International

Oksana Moroz, a financial manager in a big IT company who, in the wake of the conflict in Ukraine, embarked on a journey across several Balkan countries. Oksana kindly agreed to tell about her time staying in the Balkan region and draw parallels and contrasts between the situation in past Yugoslavia and the ongoing Ukraine-Russia war. This was the 50th anniversary edition of the program "With Ukraine in Heart" about people of strong spirit who managed to find the strength to start life in other countries from scratch since the beginning of the war. These were stories of difficulties and small victories, these were stories of the incredible kindness of the locals who welcomed and helped our refugees in their countries, these were stories of the incredible flexibility, strength, and creativity of our people, which only confirms the statement once said by Sheikh Rashid: "Hard times create strong people. Strong people create good times." So stay strong, and good times will definitely come.

Оксана Мороз, фінансовий менеджер у великій IT-компанії, яка після конфлікту в Україні вирушила в подорож кількома балканськими країнами. Оксана люб’язно погодилася розповісти про час свого перебування на Балканах і провести паралелі та контрасти між ситуацією в минулій Югославії та нинішньою українсько-російською війною. Це був 50-й ювілейний випуск програми «З Україною в серці» про сильних духом людей, які з початку війни зуміли знайти в собі сили почати життя в інших країнах з нуля. Це були історії про труднощі та маленькі перемоги, це були історії про неймовірну доброту місцевих жителів, які приймали та допомагали нашим біженцям у своїх країнах, це були історії про неймовірну гнучкість, силу та креативність наших людей, що лише підтверджує твердження Шейх Рашид якось сказав: «Важкі часи створюють сильних людей. Сильні люди створюють добрі часи». Тож будь сильним, і гарні часи обов’язково настануть.

The World Federation of Ukrainian Women’s Organizations is a non-governmental organization that supports cultural, educational, humanitarian, and social programs, and advocates the advancement of the status of women, their families, and children. Nataliya Poshyvaylo will kindly tell us about its upcoming activity

Світова Федерація Українських Жіночих Організацій – це громадська організація, яка підтримує культурні, освітні, гуманітарні та соціальні програми, виступає за покращення становища жінок, їхніх сімей та дітей. Наталія Пошивайло люб'язно розповість нам про його діяльність

Today, we have a truly remarkable guest joining us, Yulia Biletska, the head and founder of the Ukrainian Association in Ankara, a beacon of support and strength for the Ukrainian community in Turkey. Yulia's unwavering commitment and dedication have played a vital role in supporting Ukrainian emigrants and refugees during these harsh times. Part 2

Сьогодні до нас приєдналася справді визначна гостя – Юлія Білецька, голова та засновник Товариства українців в Анкарі, яка є опорою та силою для української громади в Туреччині. Непохитна відданість і самовідданість Юлії відіграли важливу роль у підтримці українських емігрантів і біженців у ці важкі часи. Частина 2

Today, we have a truly remarkable guest joining us, Yulia Biletska, the head and founder of the Ukrainian Association in Ankara, a beacon of support and strength for the Ukrainian community in Turkey. Yulia's unwavering commitment and dedication have played a vital role in supporting Ukrainian emigrants and refugees during these harsh times.

Сьогодні до нас приєдналася справді визначна гостя – Юлія Білецька, голова та засновник Товариства українців в Анкарі, яка є опорою та силою для української громади в Туреччині. Непохитна відданість і самовідданість Юлії відіграли важливу роль у підтримці українських емігрантів і біженців у ці важкі часи

Today we have a very special guest, Dayana Birgen, the head and founder of the Ukrainian Association in Turkey. Dayana's work revolves around supporting Ukrainians who have found themselves in Turkey due to various circumstances. Let's delve into her experiences and insights on life in Turkey and her dedicated efforts to help fellow Ukrainians during these challenging times. Part 2

Сьогодні у нас дуже особливий гість Даяна Бірґен, голова та засновник Об’єднання українців у Туреччині. Робота Даяни спрямована на підтримку українців, які через різні обставини опинилися в Туреччині. Давайте заглибимося в її досвід і думки про життя в Туреччині та її самовіддані зусилля допомогти українцям у ці складні часи. Частина 2

Today we have a very special guest, Dayana Birgen, the head and founder of the Ukrainian Association in Turkey. Dayana's work revolves around supporting Ukrainians who have found themselves in Turkey due to various circumstances. Let's delve into her experiences and insights on life in Turkey and her dedicated efforts to help fellow Ukrainians during these challenging times.

Сьогодні у нас дуже особливий гість Даяна Бірґен, голова та засновник Об’єднання українців у Туреччині. Робота Даяни спрямована на підтримку українців, які через різні обставини опинилися в Туреччині. Давайте заглибимося в її досвід і думки про життя в Туреччині та її самовіддані зусилля допомогти українцям у ці складні часи.

Let's meet another exceptional guest with us today, Natalya Poshivaylo-Tawler, Vice President of the World Ukrainian Congress, and a prominent figure in the Ukrainian community in Australia. Natalya plays a vital role in advocating for the Ukrainian diaspora worldwide. Let's explore her experiences and insights on life in Australia and her remarkable work. Part 2

Зустрічаймо сьогодні з нами ще одного виняткового гостя, Наталю Пошивайло-Тоулер, віце-президента Світового Конґресу Українців та визначну постать української громади в Австралії. Наталя відіграє важливу роль у захисті інтересів української діаспори в усьому світі. Давайте дізнаємося про її досвід і погляди на життя в Австралії та її чудову роботу. Частина 2

Let's meet another exceptional guest with us today, Natalya Poshivaylo-Tawler, Vice President of the World Ukrainian Congress, and a prominent figure in the Ukrainian community in Australia. Natalya plays a vital role in advocating for the Ukrainian diaspora worldwide. Let's explore her experiences and insights on life in Australia and her remarkable work

Зустрічаймо сьогодні з нами ще одного виняткового гостя, Наталю Пошивайло-Тоулер, віце-президента Світового Конґресу Українців та визначну постать української громади в Австралії. Наталя відіграє важливу роль у захисті інтересів української діаспори в усьому світі. Давайте дізнаємося про її досвід і погляди на життя в Австралії та її чудову роботу

Transparency is crucial, especially when it comes to charitable organizations. Today, we have a talk with two guests Iryna Garmashova and Inna Tarpan from Supporters UA, a British non-profit organization dedicated to providing life-saving medication and support to Ukraine. Let's find out more about a community-driven organization formed of dedicated team members, volunteers, donors, and sponsors. Part 2

Прозорість є надзвичайно важливою, особливо коли йдеться про благодійні організації. Сьогодні ми спілкуємося з двома гостями Іриною Гармашовою та Інною Тарпан з Supporters UA, британської некомерційної організації, яка надає  необхідні ліки та підтримує Україну. Давайте дізнаємося більше про громадську організацію, сформовану з відданих членів команди, волонтерів, донорів і спонсорів. Частина 2

Today, we have a special guest joining us from London. Stephen Morgan, the talented British composer behind the song "Glory Ukraine," will be sharing his remarkable story alongside his wife, Lidiia Morgan. Lidiia has been living in the UK for the past 13 years, and together, their story is brimming with dedication and passion for Ukraine. Part 2

Сьогодні до нас приєднався спеціальний гість із Лондона. Стівен Морган, талановитий британський композитор, автор пісні «Слава Україні», разом зі своєю дружиною Лідією Морган поділиться своєю чудовою історією. Лідія живе у Великій Британії останні 13 років, і їхня спільна історія сповнена відданості та пристрасті до України. Частина 2