Вікторія Крюкова
Вікторія Крюкова

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "Філолог. Англійська мова та література". У період з 2016 до 2018 рр. здобувала ступінь магістра в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за англомовною програмою Journalism and social communications. У 2019–2020 рр. навчалася Performing Arts School Snoghoj — Acting Auteur Base Camp.

Журналістка-міжнародниця для "Лівого берега" та газети "День". Перекладачка для телеканалу "Обозреватель". Старша наукова співробітниця у Музеї Михайла Грушевського. Нині журналістка Radio Ukraine International та акторка ProEnglish Theater of Ukraine.

З дитинства мріяла працювати на радіо, бо багато балакала і швидко читала. "Усе, що ти хочеш так чи інакше збувається, якщо ти йдеш до цього. Просто завжди не тоді, і якось не так, як ти собі уявляєш" (Ю. Андрухович).

Майже усі її мрії здійснюються зараз і найкраще ще попереду, перконана Вікторія. Її часто питають, чому повернулася до України з Данії? Все прозаїчно — бо завжди боялася і робила те, що боюсь. І її інтуїція її не підвела. Вона повернулася, щоб змінитися (внутрішньо та, як результат, зовнішньо), і наразі у процесі.

На роботі Вікторію надихають люди, матеріали та нові ідеї, можливість розкрити різні теми (не лише політику) та розказати про багатьох талановитих людей, які створюють Україну.

Акторство та творчість — найбільша пристрасть у житті.

За життям Вікторії можна слідкувати на її фейсбук-сторінці

Передачі з архіву Українського радіо

This edition is about the current state of the energy system in Ukraine a year after Russia’s targeted attacks on the country’s infrastructure and in the face of the upcoming winter. Ukrainian officials make no secret of their fear that, in terms of energy, the coming winter could be worse than last. According to Maksym Urakin, co-founder of Experts Club, in general, ahead of the autumn-winter season of 2023/2024, Ukraine’s power system is generally ready to provide stable electricity supply to consumers. Given the low intensity or absence of missile attacks on energy facilities, rolling blackouts may be sporadic or not applied at all. The probability of blackout in this scenario remains minimal. In the event of new attacks on the power system in the autumn and winter, the probability of blackouts increases, while the number and duration of blackouts will depend on the nature and success of attacks by the Russian Federation. At the same time, given the energy sector’s preparations for such a scenario, possible blackouts will be temporary.

Цей випуск про поточний стан енергетичної системи України через рік після цілеспрямованих атак Росії на інфраструктуру країни та на тлі майбутньої зими. Українські чиновники не приховують, що побоюються, що в енергетичному плані майбутня зима може бути гіршою за минулу. За словами Максима Уракіна, співзасновника Клубу експертів, загалом напередодні осінньо-зимового сезону 2023/2024 енергосистема України в цілому готова забезпечити стабільне електропостачання споживачів. Враховуючи низьку інтенсивність або відсутність ракетних ударів по енергетичних об’єктах, постійні відключення електроенергії можуть мати епізодичний характер або взагалі не застосовуватися. Імовірність знеструмлення при цьому сценарії залишається мінімальною. У разі нових атак на енергосистему восени та взимку ймовірність відключень зростає, а кількість і тривалість відключень буде залежати від характеру та успішності атак з боку РФ. Водночас, враховуючи підготовку енергетики до такого сценарію, можливі відключення електроенергії будуть тимчасовими.

This edition of International Dialogue is about the importance of creation of English- language performances and cinema works in the times of war. The question of English language culture in Ukraine has just started to rise. Some theaters have been trying to perform in English, although we can't talk about the wide business format of the creation of English-language products in Ukraine. Few actors know English well and can be good actors simultaneously. Most actors who know English well have been studying abroad or studying it individually. This question is important to raise because we have a solid necessity to tell about the real situation in Ukraine in English, understanding both the Western mentality and the Ukrainian one.  I know only one theater that makes performances in English in a quite good and balanced way, combining it with an acting school -ProEnglish theater of Ukraine.  It won't be an exaggeration to say that we have a huge bridge between the Ukrainian mindset and the Western one, mostly because of the Soviet past, which didn't finish for many people in Ukraine. People coming to see English performances are mostly the modern young generation. So, it is approximately from 5 to 10 percent of Ukrainian youth. Today, I will talk with Rob Feldman, who became famous in Ukraine as an actor with a Western education and knowledge of English well.  You will hear the first part of our conversation.

Цей випуск програми про важливість створення англомовних вистав і кінопроектів у воєнний час. Питання англомовного культурного контенту в Україні тільки почало підніматися. Деякі театри намагаються робити вистави англійською мовою, хоча говорити про широкий бізнес-формат створення англомовного продукту в Україні не доводиться. Небагато акторів добре знають англійську і можуть одночасно бути хорошими акторами. Більшість акторів, які добре знають англійську, навчалися за кордоном або вивчали її індивідуально. Це питання важливо порушувати, тому що ми маємо гостру потребу розповідати про реальну ситуацію в Україні англійською мовою, розуміючи як західну ментальність, так і українську. Я знаю лише один театр, який досить добре і збалансовано ставить вистави англійською мовою, поєднуючи це з акторською школою – ProEnglish theatre of Ukraine. Не буде перебільшенням сказати, що ми маємо прірву між українським менталітетом і західним, переважно через радянське минуле, яке не закінчилося для багатьох людей в Україні. На англійські вистави приходить переважно сучасна освічена молодь. Отже, це приблизно від 5 до 10 відсотків української молоді. Сьогодні, я поговорю з Робом Фельдманом, який став відомим в Україні як актор із західною освітою та хорошим знанням англійської мови. Ви почуєте першу частину нашої розмови.

This edition of Ukraine Global is about unreliable business connections between Ukraine and Starlink. We must admit that the threat is all too real. The use of civilian equipment for military purposes is a serious problem in itself. Communication is a separate part of it. Russia's military tactics, which involve the destruction of means and communication channels, have left Ukrainians with no choice but to use available satellite channels. The fact that SpaceX can turn off Starlink services to any customer, country, or territory is a "black box" that costs Ukraine too much. However, the lack of an alternative has made Ukraine (and other countries where it is necessary to organize communication in difficult conditions) dependent on the imperfect but the only currently available tool — SpaceX's Starlink. The authors of The New York Times claim that Ukraine understands the excessive dependence on Starlink technologies and is looking for an alternative. Although Ukrainian officials have spoken with other satellite Internet providers, they have admitted that none of them can compete with Starlink. The monopoly position of SpaceX has become a real threat to Ukraine, which, unfortunately, cannot be overcome in the current conditions. It remains to be seen when the European alternative and the network of Amazon satellites will work.

Цей випуск програми про ненадійні бізнес-зв’язки між Україною та Starlink. Треба визнати, що загроза надто реальна. Використання цивільної техніки у військових цілях саме по собі є серйозною проблемою. Окремою його частиною є спілкування. Військова тактика Росії, яка передбачає знищення засобів і каналів зв’язку, не залишила українцям іншого вибору, окрім як використовувати доступні супутникові канали. Те, що SpaceX може вимкнути послуги Starlink для будь-якого клієнта, країни чи території, є «скринькою Пандори», яка коштує Україні занадто дорого. Проте відсутність альтернативи поставила Україну (та й інші країни, де необхідно організовувати зв’язок у складних умовах) у залежність від недосконалого, але єдиного наразі доступного інструменту — Starlink від SpaceX. Автори The New York Times стверджують, що Україна розуміє надмірну залежність від технологій Starlink і шукає альтернативу. Хоча українські чиновники спілкувалися з іншими провайдерами супутникового Інтернету, вони визнали, що жоден з них не може конкурувати зі Starlink. Монопольне становище SpaceX стало реальною загрозою для України, яку, на жаль, неможливо подолати в нинішніх умовах. Залишається побачити, коли запрацює європейська альтернатива та мережа супутників Amazon.

This is the second part of International Dialogue about transformation policy in Ukraine implemented by young leaders. So, Ukraine needs to reform even during a war, and the EU perspective directly depends on that factor. The political climate in Ukraine has constantly been changing. For many foreigners, it looked weird how fast everything sometimes changes without any discipline and respect for the rule of law. We must admit that most Ukrainians need a proper political education to choose the right leader. Such young politicians as Yuilia Marushevska clearly show that we need a new way of thinking in our old political system, and it starts to work step by step.

Це друга частина Міжнародного діалогу про трансформаційну політику в Україні, яку реалізують молоді лідери. Отже, Україні потрібно реформуватися навіть під час війни, і від цього безпосередньо залежить перспектива ЄС. Політичний клімат в Україні постійно змінювався. Багатьом іноземцям здавалося дивним, як швидко все іноді змінюється без жодної дисципліни та поваги до верховенства права. Треба визнати, що більшості українців потрібна відповідна політична освіта, щоб обрати правильного лідера. Такі молоді політики, як Юлія Марушевська, чітко показують, що нам потрібен новий спосіб мислення в нашій старій політичній системі, і він крок за кроком починає працювати.

01.11.2023 03:00:12 Ukraine: Security Issue — EN

Про російсько-українську війну.

Every day, Ukrainian Radio prepares a digest of the most important news about the russian-Ukrainian war in the format of short podcast. We offer only reliable information from confirmed sources: reports on the course of the war, coverages from cities attacked by russia, as well as news about life in the home front regions of Ukraine. If you want to be aware of the situation in Ukraine, but do not have time to read the news all day – the "Ukraine: security issue" is for you.

This edition of Ukraine Global is about the third summit of the Crimean Platform and its results. On 23 August, Kyiv hosted the third summit of the Crimean Platform. The main issues of the summit were the future of Crimea and the de-occupation of the peninsula by military means. This event was broadcast live on the YouTube channel of Crimean Platform. So, we can see that all democratic nations support Ukraine in our desire to return Crimea. Nevertheless, the peninsula's situation is quite hard regarding personal freedom for those who do not support Russia. Still, we need to understand that many people there, the post-Soviet generation, will support the dictatorship. The peninsula is split into two parts- pro-Russian and pro-democratic. First of all, we need to win the war, in general. And how it will happen, with returning Crimea immediately or later, only God knows.

Цей випуск програми про третій саміт Кримської платформи та його результати. 23 серпня у Києві відбувся третій саміт Кримської платформи. Головними питаннями саміту було майбутнє Криму та деокупація півострова військовим шляхом. Ця подія транслювалася на YouTube-каналі Кримської платформи. Сьогодні, ми бачимо, що всі демократичні країни підтримують Україну в нашому прагненні повернути Крим. Тим не менш, ситуація на півострові досить складна щодо питань особистої свободи тих, хто не підтримує Росію. Але треба розуміти, що там багато людей, так званого, пострадянського покоління, яке підтримає диктатуру. Півострів розділений на дві частини – проросійську та продемократичну. Перш за все, нам потрібно виграти війну. А чи станеться це паралельно з поверненням Криму чи пізніше, одному Богу відомо.

This edition of International Dialogue is about the changes that young Ukrainian public figures want to implement in Ukraine now in times of war. Some people now are saying that it is not correct to talk about politics. And they are quite right because we have a war which is going on in our country. At the same time, we need to realize that exactly the politics brought us to the tragic conflict we have. So, it is necessary to talk about the political environment now in Ukraine to avoid future mistakes and to rethink the past. Yulia Marushevska shot to fame as the star of a viral video during Ukraine's Euromaidan Revolution. She has since risen to national prominence as a key member of Mikheil Saakashvili's reformist team in the Odesa.  It all happened like in the past life when we had frozen conflict but not a full-scale war. Now, she is the leader of an advisory board that should become a platform for transformations in the Ministry of Defense. And, in general, she is a public figure who creates a good image of Ukraine inside and outside the country. Today, I will talk with Yulia about the changes she and her team want to implement in Ukraine now in times of war. You will hear the first part of our conversation.

Цей випуск програми про зміни, які молоді українські громадські діячі хочуть запровадити в Україні зараз, у час війни. Дехто зараз каже, що про політику говорити некоректно. І вони цілком праві, тому що у нас в країні йде війна. Водночас треба усвідомлювати, що саме політика привела нас до трагічного конфлікту, який ми маємо. Отже, потрібно говорити про політичне середовище зараз в Україні, щоб уникнути майбутніх помилок і переосмислити минуле. Юлія Марушевська стала відомою як зірка популярного відео під час Революції Гідності в Україні. Відтоді вона здобула загальнонаціональну популярність, як ключовий член реформаторської команди Михайла Саакашвілі в Одесі. Все це відбулося як у минулому житті, коли у нас був заморожений конфлікт, а не повномасштабна війна. Зараз вона очолює консультативну раду, яка має стати платформою для перетворень у Міноборони. І, взагалі, Юлія є публічною особою, яка створює гарний імідж України, як всередині держави, так і за її межами. Сьогодні ми поговоримо з Юлею про те, які зміни вона та її команда хочуть запровадити в Україні зараз, у час війни. Ви, почуєте першу частину програми.

This edition of Ukraine Global is about the "Istanbul Convention" and its practical use in Ukraine after ratification last year. On June 20, 2022, the Ukrainian Parliament ratified the "Council of Europe Convention on Preventing and combating violence against Women and domestic violence," known as the "Istanbul Convention". On November 1, 2022, the Istanbul Convention came into force. Margarita Stavrova, a young lawyer from the United Kingdom, said that the situation is generally much better in Ukraine with gender equality. Still, there is so much to do in this field and the legal protection of women's rights, even in Arabic countries like the United Arab Emirates, is much stronger than in Ukraine.

Цей випуск програми про «Стамбульську конвенцію» та її практичне застосування в Україні після ратифікації минулого року. 20 червня 2022 року Верховна Рада України ратифікувала «Конвенцію Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок і домашнім насильством», відому як «Стамбульська конвенція». 1 листопада 2022 року набула чинності Стамбульська конвенція. Молода юристка з Великої Британії Маргарита Ставрова зазначила, що в Україні загалом ситуація з гендерною рівністю набагато краща. І все ж у цій сфері ще дуже багато роботи, і юридичний захист прав жінок, навіть, в таких арабських країнах, як Об’єднані Арабські Емірати, набагато сильніший, ніж в Україні.

25.10.2023 03:00:12 Ukraine: Security Issue — EN

Про російсько-українську війну.

Every day, Ukrainian Radio prepares a digest of the most important news about the russian-Ukrainian war in the format of short podcast. We offer only reliable information from confirmed sources: reports on the course of the war, coverages from cities attacked by russia, as well as news about life in the home front regions of Ukraine. If you want to be aware of the situation in Ukraine, but do not have time to read the news all day – the "Ukraine: security issue" is for you.

This edition of Ukraine Global is about the current Russian involvement into the war between the Israel and Hamas. The war between Palestina and Israel is not news for the world. It has been going on for decades with breaks. Many analysts said that Ukraine has to take an example from that situation, especially Israel, as a country at constant war. Now, the conflict blew up with a new power. Why did it happen now when Ukraine is so close to the winter season, and the USA stopped actively supplying weapons to our country because of the inner disagreements? It looks like, the devil Russian plan has started to work abroad now. So, for Ukraine, the situation looks not very good. Now, the world's attention has shifted to the Middle East, and it is hard to forecast who will win there. We can't do anything to help Israel in the global arena except evacuate Ukrainians from the dangerous area. The only hope is that the White House, whom we trust, has a strategy for dealing with this situation, continuing the military support to Ukraine. Now, the USA has to support both allies- Ukraine and Israel because of Russian intervention everywhere. They don't play by international rules and do what they want. It is a new type of diplomacy created by Mr. Putin. And we have to deal with it.

Цей випуск програми про нинішню участь Росії у війні між Ізраїлем і ХАМАС. Війна між Палестиною та Ізраїлем не є новиною для світу. З перервами це триває десятиліттями. Багато аналітиків казали, що з цієї ситуації треба брати приклад Україні, особливо з Ізраїлю, як країни, яка постійно воює. Тепер конфлікт вибухнув з новою силою. Чому це сталося саме зараз, коли Україна так близько до зимового сезону, а США припинили активні поставки зброї в нашу країну через внутрішні розбіжності? Схоже, диявольський російський план почав працювати закордоном. Отже, для України ситуація виглядає не дуже добре. Зараз увага світу переключилася на Близький Схід, і важко передбачити, хто там переможе. Ми нічим не можемо допомогти Ізраїлю на світовій арені, окрім евакуації українців із небезпечної зони. Єдина надія полягає в тому, що Білий дім, якому ми довіряємо, має стратегію вирішення цієї ситуації, продовжуючи військову підтримку України. Тепер США змушені підтримувати обох союзників – Україну та Ізраїль через російське втручання всюди. Росіяни не грають за міжнародними правилами і роблять те, що хочуть. Це новий тип дипломатії, створений паном Путіним. Тож, ми маємо протистояти цій стратегії, створюючи нові методи, як розкусити ворога ще до того, як він почне діяти проти нас.