Вікторія Крюкова
Вікторія Крюкова

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "Філолог. Англійська мова та література". У період з 2016 до 2018 рр. здобувала ступінь магістра в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за англомовною програмою Journalism and social communications. У 2019–2020 рр. навчалася Performing Arts School Snoghoj — Acting Auteur Base Camp.

Журналістка-міжнародниця для "Лівого берега" та газети "День". Перекладачка для телеканалу "Обозреватель". Старша наукова співробітниця у Музеї Михайла Грушевського. Нині журналістка Radio Ukraine International та акторка ProEnglish Theater of Ukraine.

З дитинства мріяла працювати на радіо, бо багато балакала і швидко читала. "Усе, що ти хочеш так чи інакше збувається, якщо ти йдеш до цього. Просто завжди не тоді, і якось не так, як ти собі уявляєш" (Ю. Андрухович).

Майже усі її мрії здійснюються зараз і найкраще ще попереду, перконана Вікторія. Її часто питають, чому повернулася до України з Данії? Все прозаїчно — бо завжди боялася і робила те, що боюсь. І її інтуїція її не підвела. Вона повернулася, щоб змінитися (внутрішньо та, як результат, зовнішньо), і наразі у процесі.

На роботі Вікторію надихають люди, матеріали та нові ідеї, можливість розкрити різні теми (не лише політику) та розказати про багатьох талановитих людей, які створюють Україну.

Акторство та творчість — найбільша пристрасть у житті.

За життям Вікторії можна слідкувати на її фейсбук-сторінці

Передачі з архіву Українського радіо

This edition of Ukraine Global is about the current Russian involvement into the war between the Israel and Hamas. The war between Palestina and Israel is not news for the world. It has been going on for decades with breaks. Many analysts said that Ukraine has to take an example from that situation, especially Israel, as a country at constant war. Now, the conflict blew up with a new power. Why did it happen now when Ukraine is so close to the winter season, and the USA stopped actively supplying weapons to our country because of the inner disagreements? It looks like, the devil Russian plan has started to work abroad now. So, for Ukraine, the situation looks not very good. Now, the world's attention has shifted to the Middle East, and it is hard to forecast who will win there. We can't do anything to help Israel in the global arena except evacuate Ukrainians from the dangerous area. The only hope is that the White House, whom we trust, has a strategy for dealing with this situation, continuing the military support to Ukraine. Now, the USA has to support both allies- Ukraine and Israel because of Russian intervention everywhere. They don't play by international rules and do what they want. It is a new type of diplomacy created by Mr. Putin. And we have to deal with it.

Цей випуск програми про нинішню участь Росії у війні між Ізраїлем і ХАМАС. Війна між Палестиною та Ізраїлем не є новиною для світу. З перервами це триває десятиліттями. Багато аналітиків казали, що з цієї ситуації треба брати приклад Україні, особливо з Ізраїлю, як країни, яка постійно воює. Тепер конфлікт вибухнув з новою силою. Чому це сталося саме зараз, коли Україна так близько до зимового сезону, а США припинили активні поставки зброї в нашу країну через внутрішні розбіжності? Схоже, диявольський російський план почав працювати закордоном. Отже, для України ситуація виглядає не дуже добре. Зараз увага світу переключилася на Близький Схід, і важко передбачити, хто там переможе. Ми нічим не можемо допомогти Ізраїлю на світовій арені, окрім евакуації українців із небезпечної зони. Єдина надія полягає в тому, що Білий дім, якому ми довіряємо, має стратегію вирішення цієї ситуації, продовжуючи військову підтримку України. Тепер США змушені підтримувати обох союзників – Україну та Ізраїль через російське втручання всюди. Росіяни не грають за міжнародними правилами і роблять те, що хочуть. Це новий тип дипломатії, створений паном Путіним. Тож, ми маємо протистояти цій стратегії, створюючи нові методи, як розкусити ворога ще до того, як він почне діяти проти нас.

21.10.2023 03:00:05 Ukraine: Security Issue — EN

Про російсько-українську війну.

Every day, Ukrainian Radio prepares a digest of the most important news about the russian-Ukrainian war in the format of short podcast. We offer only reliable information from confirmed sources: reports on the course of the war, coverages from cities attacked by russia, as well as news about life in the home front regions of Ukraine. If you want to be aware of the situation in Ukraine, but do not have time to read the news all day – the "Ukraine: security issue" is for you.

Clearly the world is changing, and that change has been affecting Eastern Europe for several years now, which means that Central and Eastern Europe geopolitical realities are being transformed also. The region will surely not serve as a bridge between Europe and Russia in the near future, as Russia has decided to burn all such bridges down. Most likely it will act as a fortress, and hopefully not as the battlefield that Kissinger’s submission would suggest. I continue to talk with Jozef Hrabina, a geopolitical advisor and the company's founder -GeopoLytics.  We discussed new realities for Eastern Europe and how Ukraine can improve our diplomatic relations with Eastern European countries.

Очевидно, що світ змінюється, і ця зміна вже кілька років впливає на Східну Європу, а це означає, що геополітичні реалії Центральної та Східної Європи також трансформуються. Регіон точно не буде служити мостом між Європою та Росією найближчим часом, оскільки Росія вирішила спалити всі такі мости. Швидше за все, він буде діяти як фортеця, і, ми сподіваємося, не як поле бою, як припускав містер Кіссінджер. Я продовжую спілкуватися з Джозефом Грабіною, радником з геополітичних питань та засновником компанії GeopoLytics. Ми обговорили нові реалії для Східної Європи та те, як Україна може покращити наші дипломатичні відносини з країнами Східної Європи.

18.10.2023 03:00:15 Ukraine: Security Issue — EN

Про російсько-українську війну.

Every day, Ukrainian Radio prepares a digest of the most important news about the russian-Ukrainian war in the format of short podcast. We offer only reliable information from confirmed sources: reports on the course of the war, coverages from cities attacked by russia, as well as news about life in the home front regions of Ukraine. If you want to be aware of the situation in Ukraine, but do not have time to read the news all day – the "Ukraine: security issue" is for you.

Україна в світовому контексті - суспільно-політична радіопрограма, орієнтована на іноземну англомовну аудиторію. Програма має на меті показати Україну в світовому контексті, розповісти про воєнно-політичні реалії, виклики та проблеми, які війна створила для українців і громадян інших країн, аналіз подій і проблем у глобальному контексті. Програма подає підтверджену інформацію та різні точки зору через коментарі та дискусії з експертами, політичними фігурами, громадськими діячами, іноземцями, що перебувають в Україні, а також військовими ЗСУ, волонтерами і представниками різних професій.

14.10.2023 03:00:10 Ukraine: security issue

Про російсько-українську війну.

14.10.2023 03:00:05 Ukraine: Security Issue — EN

Про російсько-українську війну.

Every day, Ukrainian Radio prepares a digest of the most important news about the russian-Ukrainian war in the format of short podcast. We offer only reliable information from confirmed sources: reports on the course of the war, coverages from cities attacked by russia, as well as news about life in the home front regions of Ukraine. If you want to be aware of the situation in Ukraine, but do not have time to read the news all day – the "Ukraine: security issue" is for you.

According to international expert Jozef Hrabina, in his book Diplomacy, Henry Kissinger regards Central Europe as an epicentre of major wars on the continent. With Russia’s war in Ukraine and the push for rearmament in the region, Kissinger’s words are becoming a warning for leaders that decades of peace do not make Central Europe a war-free utopia. So, today I will talk with Jozef Hrabina, a former chief analyst at the Council of Slovak Exporters about the role of the Eastern Europe on the international arena. We also discussed the recent political turmoil in the American Congress and how it can influence the military supply to Ukraine. You will hear the first part of our conversation.

За словами експерта-міжнародника Джозефа Грабіни, у своїй книзі «Дипломатія» Генрі Кіссінджер розглядає Центральну Європу як епіцентр великих війн на континенті. З війною Росії в Україні та поштовхом до переозброєння в регіоні слова Кіссінджера стають попередженням для лідерів, що десятиліття миру не перетворюють Центральну Європу на утопію без війни. Отже, сьогодні, я поговорю з Джозефом Грабіною, колишнім головним аналітиком Ради словацьких експортерів, про роль Східної Європи на міжнародній арені. Ми також обговорили останній політичний хаос в американському Конгресі та як це може вплинути на військове постачання зброї до України. Ви почуєте першу частину нашої розмови.

This edition is about the concept of Intermarium geopolitical project and why it is beneficial for Ukraine to be a part of it. According to Hannes Nagel, head of the Center for Crisis Studies in Estonia, the consequences of the most recent wave of Russian aggression in Ukraine in 2022 will change the world in many aspects - from international law to nuclear security and locally from regional cooperation to integration. Jacek Bartosiak, a Polish lawyer and geopolitical expert commented on Intermarium and the future of Central and Eastern Europe in the context of the war in Ukraine. He also pointed out that Russia is trying to divide the countries of Intermarium alliance through diplomatic games and stressed that in case if Ukraine fails- they will be the next target. Ukraine's desire and request to be accepted and become part of a larger and real European security system (NATO) and economy (EU) identical to Estonia is still in the interests of all the parties mentioned above. Without achieving these strategic goals, we would remain an eternal periphery of Europe with associated threats and limitations. On a European scale, it would be a real geopolitical catastrophe of the 21st century – to be so close and simultaneously so far in the corner of the European waiting room.

Цей випуск програми про концепцію геополітичного проекту Intermarium і про те, чому Україні вигідно бути його частиною. За словами Ханнеса Нагеля, керівника Центру кризових досліджень в Естонії, наслідки останньої хвилі російської агресії в Україні у 2022 році змінять світ у багатьох аспектах – від міжнародного права до ядерної безпеки та локально від регіональної співпраці до інтеграції. Яцек Бартосяк, польський юрист і геополітолог, прокоментував ініціативу Міжмор’я та майбутнє Центрально-Східної Європи в контексті війни в Україні. Він також зазначив, що Росія шляхом дипломатичних ігор намагається роз’єднати країни Міжмор’я, і наголосив, що в разі невдачі Україні вони будуть наступною мішенню. Бажання та прохання України бути прийнятою та стати частиною більшої та реальної європейської системи безпеки (НАТО) та економіки (ЄС), ідентична до Естонії, і все ще відповідає інтересам усіх згаданих вище сторін. Без досягнення цих стратегічних цілей ми залишалися б вічною периферією Європи з відповідними загрозами та обмеженнями. У європейському масштабі це було б справжньою геополітичною катастрофою ХХІ століття – бути так близько і водночас так далеко в кутку європейської приймальні.

10.10.2023 03:00:18 Ukraine: security issue

Про російсько-українську війну.